ISO 14064 Doğrulama Hakkında Bilmeniz Gerekenler

80
ISO 14064 Doğrulama Hakkında Bilmeniz Gerekenler

ISO 14064 Doğrulama Hakkında Bilmeniz Gerekenler: ISO 14064-1, ISO 14064-2, ISO 14064-3

Sera gazları, enerjiyi absorbe eden titreşimli gaz molekülleridir. Atmosferdeki ısıyı hapsederek, yeryüzünün ve canlıların ihtiyaç duyduğu ısınmaya hizmet eder. Sera gazları gezegenin ısınmasında ihtiyaç duyulan gazlardır ancak fazla olması halinde, yeryüzünün çok ısınmasına, yani küresel ısınmaya neden olmaktadır.

Sanayi Devriminden beri insan faaliyetleri karbondioksit emisyonlarının ana kaynağıdır. Medeniyet, fosil yakıt kullanımı sonucu atmosfere aşırı sera gazı salınımına neden olmaktadır. 1900 yılında karbondioksit konsantrasyonu miktarı milyonda 295.4 ppm iken, Aralık 2018 itibariyle atmosferik sera gazı miktarının milyonda 409.32 ppm seviyelerine yükseldiği gözlemlenmiştir.

Atmosferdeki karbondioksit ve diğer sera gazı konsantrasyonları artıkça, ortalama küresel sıcaklık da artmaktadır. Artan sıcaklık kutup buzullarının erimesinden deniz seviyelerinin yükselmesine, bitki ve hayvan aralıklarının değişmesine kadar pek çok olumsuz durumu ortaya çıkarmaktadır.

İklim değişikliğinin küresel etkilerinin önüne geçmek için standartlar hazırlanarak çeşitli önlemler alınmaya başlanmasının sebebi budur.

ISO 14064, 3 standarttan oluşan, Sera Gazı Standartları, Sera Gazı İzleme, Raporlama, Doğrulama ve Geçerli Kılma Standardı olarak yayınlanan ilk uluslararası standarttır.

ISO 14064-1

ISO 14064-1, sera gazı emisyonlarının kurumsal düzeyde hesaplanması ve raporlanmasına ilişkin kılavuz niteliğinde bir standarttır.

Sera gazı standartları ailesinin en çok kullanılan standardı ISO 14064-1’dir. Ülkemizde, şu anda yürürlükte olan Sera Gazı İzleme ve Raporlama Yönetmelikleri ve Tebliğlerine kıyasla bazı farklılıkları bulunsa da, kullanım amacı bakımından bu gerekliliklere kılavuzluk yapan standarttır.

ISO-14064-1, bütün sera gazlarının izlenmesini ve raporlanması isterken; Sera Gazı İzleme ve Raporlama Yönetmelikleri ve Tebliğleri yalnızca karbondioksit (CO2), azot protoksit (N2O) ve perflora karbon (PFC) gazlarının izlenmesini mecbur kılmaktadır.

Ülkemizdeki yönetmelikler tesislerin direkt olarak emisyonlarının izlenmesini ve raporlanmasını gerektirirken; ISO 14064-1 standardı, direkt emisyonların yanı sıra, kaçak sera gazı emisyonlarının ve enerji kullanımından oluşan sera gazı emisyonlarının da izlenmesini ve raporlanmasını istemektedir.

Son olarak, ISO 14064-1 standardı, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesini şart koşarken; ülkemizdeki mevzuatlarda, sera gazı emisyonlarının azaltılmasını gerekli kılan bir şart yoktur.

ISO 14064-1: 2018

ISO 14064-1: 2018 standardı, ISO 14064-1’in 12 yıl sonra revize edilmesiyle ortaya çıkan yeni bir standarttır. Uluslararası geçerliliği olan bu standart, kurum ve kuruluşların insan kaynaklı etkilerinin iklim değişikliğiyle mücadele arayışında kullanılabilecek, sera gazı emisyonlarını hesaplama, raporlama ve azaltılması konularındaki maddeleri içermektedir.

Standarda ekleme yapılması gerekliliği, 12 yıl içinde insan faaliyetleri dolayısıyla çevresel değişiklikler olması ve ISO 14064-1 ile gezegene verilen zararın önüne geçilememiş olmasıdır.

ISO 14064-1: 2018 standardı, sera gazı envanterlerinin kuruluş düzeyinde tasarlanması, geliştirilmesi, yönetilmesi ve raporlanması için gerekli şartların ve ilkelerin yer aldığı bir standarttır. Envanter kalite yönetimi, raporlama, kuruluşun sorumlulukları ve iç tetkik şartlarına ilişkin gereklilikleri içermektedir.

ISO 14064-2

ISO 14064-2, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ve iyileştirmelerinin proje düzeyinde hesaplanması, izlenmesi ve raporlanmasına dair kılavuz niteliğinde standarttır.

ISO 14064-2: 2019 standardı ise, sera gazı emisyonlarını azaltmak ve uzaklaştırmayı artırmak için özel tasarlanan sera gazı projelerine ve bu projelerde gerçekleştirilecek faaliyetlere odaklanan 14064-2’nin güncellenmiş halidir.

Projenin temel senaryolarını belirlemek ve bu senaryolar doğrultusunda projenin performansını izlemek, değerlendirmek ve rapor etmek için kullanılan ilkeleri ve şartları içermektedir. Projenin geçerli kılınması ve doğrulanması için takip edilebilecek temelleri oluşturur.

Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına dair bir projeniz varsa, proje hayata geçirilmeden önce ISO 14064—02: 2019 standardı doğrultusunda hesaplamalar yapılmalı, izleme sistemleri kurulmalı ve onaylatılmalıdır. Proje hayata geçirildikten sonra da bu standart doğrultusunda projenin performansı izlenmeli ve doğrulatılmalıdır.

ISO 14064-3

ISO 14064-3, sera gazı beyanlarının doğrulanması ve onaylanmasına ilişkin standartların yer aldığı kısımdır. Bu standartta, sera gazı doğrulama projesinin geçerli olabilmesi için gereken şartlar yer almaktadır.

ISO 14064-3: 2019 ise, sera gazı beyanlarının doğrulanmasına ve onaylanmasına ilişkin kılavuzun güncellenmiş standartlarını içerir.

Sera gazı envanterlerini doğrulama ve projeleri geçerli kılmak için uyulması gereken ilkeleri ve gerekliliklere dair ayrıntılı bilgi vermektedir. Sera gazına ilişkin çalışmaların geçerli kılınması için takip edilecek süreci anlatır, planlamada kullanılabilecek aşamaları belirtir, kuruluşun veya projenin sera gazı beyanlarının değerlendirilirken bakılan bileşikleri ifade eder.

ISO 14064-3: 2019 standardı, sera gazı beyanlarını geçerli kılmak ve doğrulama alabilmek için faaliyetlerde bulunan doğrulayıcı kuruluşlar tarafından kullanılır.

 

 

 

 

 

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Your Name:*

Your Website

Your Comment