QSI Belgelendirme, Muayene ve Test Hizmetleri Ltd. Şti. (QSI) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, QSI olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, QSI ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı surette ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Veri Sorumlusu

QSI Belgelendirme, Muayene ve Test Hizmetleri Ltd. Şti.
info@qsi.com.tr 
Beytepe Mah. 5397 Sokak, Mira Ofis B1 Blok D:2, Çankaya – Ankara – Türkiye
+90 312 472 60 67

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, QSI tarafından sağlanan hizmet ve QSI’ın ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; çoğunlukla otomatik olmayan yöntemlerle ve bazı durumlarda kısmen otomatik yöntemlerle, QSI birimleri ve ofisleri, iş birliği yaptığımız kurum ve kuruluşlar, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. QSI, sunduğumuz hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verilerinizi işleyebilecektir.

Ayrıca, QSI hizmetlerini kullanmak amacıyla iletişim numaralarımızı aradığınızda veya internet sitemizin iletişim sayfasını kullandığınızda, QSI’ı ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, QSI tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, QSI’ın ve QSI ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (QSI tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, QSI’a ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, müşterilerin geri bildirimleri, şikayet yönetimi süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), QSI’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve QSI’ın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; QSI tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, QSI ve QSI ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (QSI tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, QSI’a ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), QSI’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile QSI’ın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, bağlı çalışılan akreditasyon kurumuna, bağlı çalışılan yetkilendirici otoritelere, bağlı çalışılan bakanlıkların ilgili birimlerine, QSI yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili diğer kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda QSI olarak sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda QSI’ın sözleşme, akreditasyon/yetkilendirme kuralları ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesiyle ve tesis ve binaların güvenliğinin sağlanması amacıyla elde edilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 2 ve 3 numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle QSI’a iletmeniz durumunda QSI; talebin niteliğine göre talebi en geç 1 ay içinde sonuçlandıracaktır. Yazılı olarak yanıtlanacak bu talep için 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti yansıtılacaktır. Ayrıca yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde, alınacak ücret bu kayıt ortamının bedeli kadar olacaktır. Talebe istinaden yapılan değerlendirme sonucu talebin, Veri Sorumlusu’nun hatasından kaynaklandığı tespit edilirse bu ücretler iade edilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.qsi.com.tr adresindeki KVKK Başvuru Formu’nun imzalı bir nüshasını Beytepe Mah. 5397 Sokak, Mira Ofis B1 Blok D:2, Çankaya – Ankara – Türkiye adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden Veri Sorumlusu’na iletebilir, ilgili formu info@qsi.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

 Online Başvuru Başa Dön