Yeşil Liman Sık Sorulan Sorular
 • Tesis içerisindeki idari binalar için 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında enerji kimlik belgesi alınmalıdır.
 • Kıyı tesisi tarafından enerji tüketiminin en az %5'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten karşılandığını kanıtlamak üzere tedarikçi tarafından temin edilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G) veya Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikası (l-REC) İdareye sunulmalıdır.
 • Kıyı tesisinin ya ana elleçleme ekipmanlardan (konveyör, forklift, taşınabilir liman  kreyni, raylı liman kreyni, tekerlekli liman kreyni ve benzeri) aynı olanların sayıca en az %50'sinin elektrik enerjisi kullanması ya da tesisin toplam ana elleçleme ekipmanının harcadığı enerjinin en az %50'sinin elektrik enerjisinden karşılanması sağlanmalıdır.
 • Kıyı tesisi içerisinde fosil yakıt kullanan kepçe, kreyn, konveyör, vinç, iş makineleri,  yük taşıyıcı araçlar, elleçleme ekipmanları ve tesis içinde kullanılan diğer tüm hareketli araçların egzoz emisyon ölçümleri her yıl periyodik olarak yaptırılmalıdır. Emisyon ölçümlerinde bir önceki ölçüme göre artış olması durumunda araç ve ekipmanlar ile ilgili gerekli tedbirler alınarak ilk emisyon ölçüm değerinin altına İndirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, 11/3/2017 tarihli ve 30004 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği kapsamında ölçüm yaptırması gereken araçların tesise girişi esnasında geçerli bir egzoz emisyon ölçümünün  bulunup bulunmadığı sorgulanmalı ve geçerli bir ölçümü bulunmayan araçların tesise girişine izin  verilmemelidir.
 • Sadece dökme sıvı ve sıvılaştırılmış gaz elleçlemesi yapan kıyı tesisleri hariç olmak üzere, altyapısı olan gemilere limandan elektrik bağlantısı sağlanması yönünde gerekli alt ve üst yapı çalışması yapılarak, talep eden gemilere hizmet vermek üzere en az bir terminal/rıhtım/iskele  üzerinde elektrik bağlantısı hazır halde bulundurulmalıdır.
 • Kıyı tesisi içerisinde oluşan atıkların yönetimine yönelik 12/7/2019 tarihli ve 30829  sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurularak Sıfır Atık Belgesi alınmalıdır.
 • Atıkların yağmur suyu toplama kanallarına karışarak yağmur sularının deşarj edildiği alıcı ortamları kirletmesini ve toprak kirliliğine sebep olmasını önleyecek su-yağ ayırıcısı kurulmalı ve bina çatılarından toplanan yağmur sularına yönelik gerekli toplama kanal altyapısı  oluşturularak tekrar kullanımı sağlanmalıdır.
 • Gemilerden dökme yük elleçlenmesi sırasında terminal/rıhtım/iskele çevresindeki  deniz ortamının, liman sahasının ve tesisteki diğer alanların kirliliğe maruz kalmaması için liman sahasına yükün temas etmesini önleyici sistemler ile yükleme ve tahliye yapılmalıdır.
 • Sıvı dökme yük elleçleyen kıyı tesislerinde yükleme/boşaltma alanı, boru hattı,  depolama tesisi, tank sahaları ve diğer ünitelerin bulunduğu alanlarda olası kirleticilerden kaynaklanan kirliliklerin önlenmesi amacıyla zemin sızdırmazlığını sağlayacak ve kirli akıntının deniz suyuna karışmasını önleyecek alt ve üst kanal, bariyer yapısı oluşturulmalıdır.
 • Kıyı tesisinin Acil Müdahale Planı kapsamında bulundurması gereken malzemeler turuncu renkle boyanmış "Deniz Kirliliği Acil Müdahale Konteyner/Deposu” ibaresi üzerinde görünür şekilde yer alan konteyner/depo içerisinde, düzgün istiflenmiş ve kolay ulaşılabilir şekilde muhafaza edilmeli, malzemelere ait envanter listesi ve bakım tarihlerini gösterir liste konteyner/depo içinde ve dışında asılı halde bulundurulmalıdır. Acil Müdahale Planı kapsamında bulundurulması gereken bariyer ve yağ emici malzeme sayısının en az %50 fazlası tesiste hazır  bulundurulmalıdır.
 • Gemilerden dökme yük elleçlenmesi sırasında terminal/rıhtım/iskele çevresindeki  deniz ortamının, liman sahasının ve tesisteki diğer alanların kirliliğe maruz kalmaması için liman sahasına yükün temas etmesini önleyici sistemler ile yükleme ve tahliye yapılmalıdır.
 • Sıvı dökme yük elleçleyen kıyı tesislerinde yükleme/boşaltma alanı, boru hattı,  depolama tesisi, tank sahaları ve diğer ünitelerin bulunduğu alanlarda olası kirleticilerden kaynaklanan kirliliklerin önlenmesi amacıyla zemin sızdırmazlığını sağlayacak ve kirli akıntının deniz suyuna karışmasını önleyecek alt ve üst kanal, bariyer yapısı oluşturulmalıdır.
 • Kıyı tesisinin Acil Müdahale Planı kapsamında bulundurması gereken malzemeler turuncu renkle boyanmış "Deniz Kirliliği Acil Müdahale Konteyner/Deposu” ibaresi üzerinde görünür şekilde yer alan konteyner/depo içerisinde, düzgün istiflenmiş ve kolay ulaşılabilir şekilde muhafaza edilmeli, malzemelere ait envanter listesi ve bakım tarihlerini gösterir liste konteyner/depo içinde ve dışında asılı halde bulundurulmalıdır. Acil Müdahale Planı kapsamında bulundurulması gereken bariyer ve yağ emici malzeme sayısının en az %50 fazlası tesiste hazır  bulundurulmalıdır.
 • İlgili mevzuat kapsamında kıyı tesisi adına hatıra ormanı oluşturulmalıdır.
 • Deniz yüzey çöplerini toplamak amacıyla en az iki adet çöpkapar, liman içerisindeki deniz trafiğini engellemeyecek şekilde bulundurulmalıdır.
 • Her yıl kıyı tesisince belirlenecek en az iki plajda kıyı temizliği yapılmalıdır,
 • Kıyı tesisi otoparkında iki adetten az olmamak üzere otopark kapasitesinin en az %5’i oranında otopark yeri ilgili standartlara göre elektrikli araçlara uygun olarak (şarj ünitesi dâhil) düzenlenmelidir. Şarj ünitelerinden en az birinin, ilgili standartlara göre hızlı şarj kapasitesine sahip olması gerekir.

Sertifika, düzenlendiği tarih itibarıyla üç yıl geçerlidir. Kıyı tesisleri sertifikalarının geçerliliğinin bitiş tarihinden iki ay önce 5 inci madde kapsamında yenileme başvurusu yapar. Başvurunun İdare tarafından uygun bulunması halinde yeni sertifika, mevcut sertifikanın geçerliliğinin bitiş tarihinden itibaren üç yıl geçerli olacak şekilde düzenlenir.

Sertifikaya sahip olan ve devamlılığını sağlayan kıyı tesisi, desteklenmesine yönelik olarak sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren yapılacak işlemlerde geçerli olmak üzere aşağıdaki haklardan yararlanır:

a) 18/11/2022 tarihli ve 32017 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik kapsamında;

1) Bakanlık tarafından verilen işletme izni süresi, kısıtlayıcı başka bir durum olmaması halinde geçerlilik süresi iki yıl uzatılarak uygulanır.

2) İnceleme, Tespit ve Denetleme Komisyonu tarafından sörvey yapılarak izin belgesi düzenlenmesi halinde sörvey hizmet bedelinden muaf tutulur.

b) Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik kapsamında;

1) İdare tarafından düzenlenecek Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi ücretinden ve bu belgenin düzenlenmesi için yapılan denetim ücretinden muaf tutulur.

2) Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesinin geçerlilik süresi kısıtlayıcı başka bir durum olmaması halinde iki yıl uzatılarak uygulanır.

3) Doğrulanmış brüt ağırlık tespit hizmetine ilişkin kontrol ücretinden muaf tutulur.

c) Bakanlık tarafından, kıyı tesislerine yönelik düzenlenen yetki belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdidi/yenilenmesi için Bakanlık Döner sermayesine ödenecek ücretlerde, Bakanlık Ücret Tarifelerinde, İdarece belirlenen oranda indirim hakkı ve muafiyet uygulanır.

ç) Sertifikaya sahip kıyı tesislerine bir takvim yılı içerisinde gelen otuz gemiye, Türk Boğazlarından geçiş önceliği tanınır. Belirtilen sürede otuzdan fazla gemi geçişi söz konusu ise hangilerine öncelik verileceği konusunda kıyı tesisinin seçimi esas alınır.

d) Sertifika düzenlenen kıyı tesisleri, özellikleri Ek-5’te yer alan Yeşil Liman Bayrağını, "Yeşil Liman (Green Port-Türkiye)" unvanını ve logosunu kullanma hakkını elde eder.

Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden (18.11.2023) önce sertifikaya sahip olan kıyı tesislerinin bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde sertifikalarını yenilemeleri gerekir. Bu süre içerisinde sertifikaları askıya alınmaz ancak yenileme yapmadıkları sürece 9 uncu madde kapsamındaki haklardan yararlanamazlar. Bu süre içerisinde sertifikalarını yenilemeyen kıyı tesislerinin sertifikaları iptal edilir.

Yeşil Liman sertifikası almak isteyen limanların yönetmelikte belirtilen yönetim sistemi belgelerini ve kurumsal karbon ayak izi doğrulamalarını yetkilendirilmiş kurumlardan almaları gerekmektedir. Yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından düzenlenmemiş sertifikalar kabul edilmemektedir.

Yetkilendirilmiş Kuruluşlara ait bilgilere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden ulaşılabilmektedir.

QSI Belgelendirme Yeşil Liman konusunda yetkilendirilmiş kuruluş statüsündedir.

Yeşil Liman sertifikası almak isteyen limanların yönetmelikte belirtilen yönetim sistemi belgelerini ve kurumsal karbon ayak izi doğrulamalarını yetkilendirilmiş kurumlardan almaları gerekmektedir.

Yetkilendirilmiş Kuruluşlara ait bilgilere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden ulaşılabilmektedir.

QSI Belgelendirme Yeşil Liman konusunda yetkilendirilmiş kuruluş statüsündedir.

Yeşil Liman Sertifikası almak isteyen kuruluşlar;

 •  Yönetmelik EK 4’ünde yer alan genel kriterleri karşılamalı
 •  Yönetmelik EK 1’inde yer alan belgeleri hazırlamalıdır.

Başvurular Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’ne yapılmaktadır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün ön değerlendirmesi sonucu uygun bulunan başvuru için SAHA denetimi yapılır.

Daha önce yalnızca Türk Standartları Enstitüsünde olan denetim yetkisi 18.11.2023 tarih ve 32373 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş TÜRKAK akreditasyonlu belgelendirme kuruluşu olarak güncellenmiştir.

Yeşil Liman sertifikası almak isteyen limanların yönetmelikte belirtilen yönetim sistemi belgelerini ve kurumsal karbon ayak izi doğrulamalarını yetkilendirilmiş kurumlardan almaları gerekmektedir.

Yetkilendirilmiş Kuruluşlara ait bilgilere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden ulaşılabilmektedir.

QSI Belgelendirme Yeşil Liman konusunda yetkilendirilmiş kuruluş statüsündedir.

 Online Başvuru Başa Dön