SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

LCA - Yaşam Döngüsü Analizi, EPD - Çevresel Ürün Beyanı, GRI - Sürdürülebilirlik Raporlama, CDP - Karbon Saydamlık Beyanı, ECO Label

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK NEDİR?

Sürdürülebilirlik, mevcut nesillerin ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da gözetme ilkesine dayanan bir kavramdır. Temelde, çevresel, ekonomik ve sosyal faktörleri bir arada ele alarak kaynakları ve çevreyi koruma, toplumları destekleme ve gelecekteki ihtiyaçları karşılama amacını taşır.

Sürdürülebilirlik, birçok farklı bağlamda kullanılabilir ve genellikle üç temel boyutta incelenir:

Çevresel Sürdürülebilirlik: Çevresel sürdürülebilirlik, doğal kaynakların korunmasını, biyolojik çeşitliliği sürdürmeyi ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltmayı amaçlar. Bu, sera gazı emisyonlarını kontrol etme, su kaynaklarını koruma, enerjiyi verimli kullanma, atıkları azaltma ve geri dönüşüm gibi çevresel uygulamaları içerir.
Ekonomik Sürdürülebilirlik: Ekonomik sürdürülebilirlik, ekonomik büyümeyi, iş istihdamını ve refahı desteklemeyi amaçlarken aynı zamanda kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanmayı ve gelir eşitsizliğini azaltmayı hedefler. Bu, sürdürülebilir iş modellerinin benimsenmesi, kaynakların etkili bir şekilde yönetilmesi ve yeşil ekonomiye geçiş gibi konuları içerir.
Sosyal Sürdürülebilirlik: Sosyal sürdürülebilirlik, toplumların refahını ve eşitliğini teşvik etmeyi amaçlar. Bu, sağlık hizmetlerine erişim, eğitim, adalet, insan haklarına saygı ve toplumsal çeşitliliği kapsar. Sosyal sürdürülebilirlik, insanların yaşam kalitesini artırmayı ve toplumlar arasındaki eşitsizlikleri azaltmayı hedefler.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK NEDEN GEREKLİ?

Sürdürülebilirlik, birçok nedenle gereklidir ve bu nedenler ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan önemli sonuçlar taşır. İşte sürdürülebilirliğin neden gereklilik olduğunu gösteren bazı ana nedenler:

Çevresel Koruma: Doğal kaynakların sürdürülemez bir şekilde tükenmesini ve çevresel bozulmaları önlemek için sürdürülebilirlik önemlidir. Çevre, yaşamın temel kaynağıdır ve sürdürülebilirlik, ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını hedefler.
İklim Değişikliği ile Mücadele: Fosil yakıt tüketimi ve sera gazı emisyonları, iklim değişikliği sorununa katkıda bulunur. Sürdürülebilirlik, düşük karbonlu enerji üretimi, enerji verimliliği ve sera gazı azaltma çabalarını teşvik ederek iklim değişikliği ile mücadelede etkilidir.
Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı: Sürdürülebilirlik, doğal kaynakların verimli ve dengeli bir şekilde kullanılmasını teşvik eder. Bu, gelecek nesillerin de bu kaynaklardan yararlanabilmesini sağlar.
Ekonomik Kararlılık: Ekonomik sürdürülebilirlik, işletmelerin uzun vadeli başarılarını sağlamlaştırabilir. Kaynakları israf etmemek ve etkili bir şekilde yönetmek, maliyetleri düşürebilir ve rekabetçiliği artırabilir.
Toplumsal Refah: Sürdürülebilirlik, toplumların refahını artırır. Sosyal sürdürülebilirlik, eşitsizlikleri azaltmaya, iş gücüne katılımı teşvik etmeye ve sağlık, eğitim ve adalet gibi temel ihtiyaçlara erişimi artırmaya odaklanır.
Halk Sağlığı: Temiz hava ve su kaynaklarının korunması, toplumların daha sağlıklı olmasına katkıda bulunur. Sürdürülebilirlik, zararlı kirleticilerin azaltılmasını ve sağlıklı yaşam koşullarının iyileştirilmesini amaçlar.
Gelecek Nesiller İçin Sorumluluk: Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözetme sorumluluğunu yansıtır. Kaynakların sürdürülemez bir şekilde tükenmesi veya çevresel bozulmalar, gelecekteki kuşaklara büyük zorluklar ve olumsuz etkiler yaratabilir.
Yasal ve İdari Gereklilikler: Birçok ülke, çevre koruma ve sürdürülebilirlikle ilgili yasal düzenlemelere sahiptir ve işletmeler bu düzenlemelere uymak zorundadır. Ayrıca, birçok endüstri standardı ve sertifikasyon programı, sürdürülebilirlik uygulamalarını teşvik eder.

Bu nedenlerden dolayı sürdürülebilirlik, hem bireyler hem de işletmeler için önemli bir hedef ve sorumluluktur. Sürdürülebilirlik uygulamaları, çevresel, ekonomik ve toplumsal faydaları bir araya getirerek daha sürdürülebilir bir dünya oluşturmayı amaçlar.

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK NASIL ÇALIŞIR?

Çevresel sürdürülebilirliğin değişen tanımları genellikle insanların nasıl bir rol oynaması gerektiği konusunda daha fazla soruya yol açar. Örneğin, evrimsel bir tür olarak, gelecek nesiller için sürdürülebilir olmasını sağlamak için bu gezegende yaşama ve iş yapma şeklimizi nasıl değiştirmeliyiz?

Birçoğu ayrıca, finansal başarı ekolojik ve toplumsal başarıya bağlanabileceği için bu değişimin arkasındaki kataliz edici güç olarak işletmeyi kullanmanın mümkün olup olmadığını merak ediyor. Bireylerin bir rolü vardır, ancak davaya daha büyük ölçekte katkıda bulunan kurumlar da öyle. Hepimizin daha sürdürülebilir yaşama yolları, aşağıdakiler gibi birçok biçim alabilir:

  • Yaşam koşullarını eko-köyler, eko-belediyeler ve sürdürülebilir şehirler şeklinde yeniden düzenlemek
  • Ekonomik sektörlerin (permakültür, yeşil bina, sürdürülebilir tarım)veya sürdürülebilir mimari gibi çalışma uygulamalarının yeniden uygulanması
  • Yeni teknolojiler geliştirmek (yeşil teknolojiler, yenilenebilir enerji vb.)
  • Doğal kaynakları rezerve eden bireysel yaşam tarzlarında ayarlamalar yapma
 Online Başvuru Başa Dön