SİSTEM BELGELENDİRME

SİSTEM BELGELENDİRME

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 50001 Standartları Kapsamında TÜRKAK Akrediteli Sistem Belgelendirme Hizmetlerimiz için QSI Belgelendirme olarak bizimle irtibata geçebilirsiniz.

YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Yönetim sistemi bir kuruluşun hedeflerine ulaşmak için işinin birbiriyle ilişkili kısımlarını yönetme şeklidir. Bu hedefler, ürün veya hizmet kalitesi, operasyonel verimlilik, çevresel performans, işyerinde sağlık ve güvenlik, enerji, bilgi güvenliği gibi bir dizi farklı konuyla ilgili olabilir.
Sistemin karmaşıklık düzeyi, her kuruluşun özel bağlamına bağlı olacaktır.
Bazı kuruluşlar, özellikle de küçük olanlar için, işletme sahibinden güçlü bir liderliğinde, kapsamlı dokümantasyona ihtiyaç duymadan her bir çalışandan ne beklendiğine ve bunların kuruluşun genel hedeflerine nasıl katkıda bulunduğuna ilişkin net bir tanım sağlamak anlamına gelebilir.
Örneğin, yüksek düzeyde düzenlenmiş sektörlerde faaliyet gösteren daha karmaşık işletmeler, yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve kurumsal hedeflerini karşılamak için kapsamlı dokümantasyona ve kontrollere ihtiyaç duyabilir.

ISO Kalite Belgesi Nedir?


ISO belgesi, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (Uluslararası Standardizasyon Örgütü - ISO) tarafından kaydedilen uluslararası bölümlerin doğrulayan bir belgedir.
ISO, dünya çapında birçok farklı endüstri ve sektör için standartlar geliştiren ve yayınlayan bir kuruluştur.

Sistem Belgelendirme Süreci Nedir?

1- Hazırlık: Kuruluş, belgelendirmenin yürütülmesinden önce gerekli dokümantasyonu oluşturmalı ve yönetim yönetim sistemi işlemlerini yerine getirmelidir.
2- Başvuru: Kuruluş, belgelendirme işlemlerine başvuru ve belgelendirme talebini iletir.
3- Belgelendirme Denetimi: Belgelendirme süreçleri, dağılımların yönetim sistemi üzerinde bir denetim yapar.
Bu denetimde, işlevler, belgeler, politikalar ve prosedürler incelenir.
4- Değerlendirme: Denetim sonucu, belgelendirme sonuçları bir değerlendirme raporu hazırlar.
Raporda, sistemin yönetim sistemlerinin sistemlerine dönüştürülmesi.
5- Belgelendirme: Kuruluş, başarılı bir denetim sonucunu belgelendirir.
Bu belge, yönetim sisteminin uluslararası düzeyde uygun olup olmadığını doğrular.
6- İzleme ve Yenileme: Belgelendirme süreci sonrasında, belgelendirmenin düzenli olarak izlenmesi denetimleri yapar.
Ayrıca belgenin belirli aralıklarının yenilenmesi de mümkündür. Belgelendirme ücreti için lütfen formu doldurunuz
https://17021.qsipro.net/online_request.php

ANEX-SL ÜST DÜZEY YAPI

ISO’nun Yönetim Sistemi Standartları , yayınladığımız en yaygın kullanılan ve tanınan belgeler arasındadır. Sırasıyla kalite yönetimi, çevre yönetimi ve enerji yönetimi için geçerli olan ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 50001 gibi standartları içerirler. Aslında, 80’den fazla Yönetim Sistemi Standartı vardır.

Temel ilkelerden biri, tüm standartların birlikte çalışabilmesidir. Bu nedenle ANEX-SL High-Level Structure (Üst Düzey Yapı) 2012 yılından bu yana tüm Yönetim Sistemi Standartlarına adapte edilmeye başlanmıştır.

ANEX-SL High-Level Structure (Üst Düzey Yapı) ile birlikte tüm yönetim sistemleri 10 Bölümden oluşan standart bir yapıya bürünmüştür.

Bölüm 1Kapsam
Bölüm 2Atıf Yapılan Standartlar
Bölüm 3Terimler ve Tanımlar
Bölüm 4Kuruluşun Yapısı
Bölüm 5Liderlik
Bölüm 6Planlama
Bölüm 7Destek
Bölüm 8Operasyon
Bölüm 9Performans Ölçümü
Bölüm 10İyileştirme

DOKÜMANTER YAPI

Yönetim Sistemi Standartlarının ANEX SL yapısına uygun versiyonları incelendiğinde standartların doküman anlamında uygulayıcılarını oldukça özgür bıraktığı görülmektedir.

Üst Düzey yeni yapı ile birlikte işletmeler standardın zorunlu kıldığı dokümante edilmiş bilgileri oluşturarak sistemlerini tanımlayabilmektedirler.

Standartların eski versiyonlarındaki yazılı hale getirilmesi zorunlu olan Prosedür kavramı günümüzde metod olarak anlaşılmaktadır. Herhangi bir konuda prosedürümüzün olması o prosedürün mutlaka dokümante edilmiş olmasını gerektirmemektedir. Artık işletmeler “prosedürümüz (metodumuz) var ancak dokümante edilmedi” diyebilme özgürlüğüne artık sahiptirler.

Doküman yapısı; Kuruluşun bağlamına, İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerine, Risk / Etki Boyut Analizi sonuçlarına, Proseslerin karmaşıklığına, Kuruluşun büyüklüğüne, Çalışanların yeterlilik ve yetkinliklerine, Çalışanların işyerindeki tecrübelerine, ……. uygun olmalıdır.

Örneğin bir vinç operatörünü ele aldığımızda ISO 9001:2015 standardı Vinç Kullanma Talimatı’nın dokümante edilmesi ile değil tüm vinç operatörlerinin aynı metodla işlerini yapıyor olması ile ilgilenmektedir. Vinç Kullanma Talimatı’nın varlığı vinç operatörlerinin doğru metodla vinci kullandığı anlamına gelmeyip sadece risk kontrol sistemi için alınmış bir önlemdir. Bu nedenle böyle bir talimata ihtiyaç olup olmadığına işletme kendisi karar vermelidir.

BELGELENDİRME KURULUŞU SEÇİMİ

Yönetim sistemi standartlarınızdan bir veya daha fazlasına göre sertifika almak istiyorsanız, uluslararası akreditasyona sahip harici bir belgelendirme kuruluşuyla iletişime geçmeniz gerekmektedir. Bu aşamada belgelendirme hizmeti aldığınız kuruluşunun akreditasyonu önem arz etmekte olup akreditasyon teşkilatının Avrupa Akreditasyon Birliği (EA), Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ile çok taraflı / karşılıklı tanınma anlaşması imzalamış olması gerekmektedir.

QSI Belgelendirme TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bir kuruluş olup TÜRKAK 2008 yılı itibari ile karşılıklı tanınma anlaşmalarına konu olan tüm akreditasyon alanlarında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA), Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı / karşılıklı tanınma anlaşması imzalamış bulunmaktadır.

Ülkemizde Kamu İhale Kanunu kapsamında gireceğiniz ihalelerde TÜRKAK akreditasyonlu belgeler dışındaki belgeler için belgenin yukardaki şartları sağlayıp sağlamadığını TÜRKAK’tan her yıl ücret karşılığı alacağınız bir denklik yazısı ile kanıtlamanız gerekmektedir. Ancak doğrudan TÜRKAK akrediteli alacağınız belgelerde teyit yazısı alınmasına gerek yoktur.

QSI Belgelendirmeden alacağınız akredite belgeler Kamu İhale Kurumu kapsamında gireceğiniz ihalelerde olduğu gibi tüm dünyada geçerli olacaktır.

BELGELENDİRME ÜCRETLERİ

Belgelendirme kuruluşunun denetimlerde harcayacağı süreler uluslararası standart ve klavuzlar da (MD 5, ISO 27006, ISO 50003….) tanımlanmış olup tüm akredite belgelendirme kuruluşları bu sürelere uygun denetim yapmak zorundadır. Belgelendirme ücretlerinin belirlenmesinde bu süreler referans alınmaktadır.

Belgelendirme ücretlerinin belirlenmesinde denetim gün sayısı ve belgelendirme kuruluşunun günlük ücret politikası olmak üzere 2 kriter vardır.

Bu kriterlerden denetim gün sayısı aynı standart ve klavuzlara göre belirlendiğinden tüm belgelendirme kuruluşları için aynı olup toplam ücreti Belgelendirme Kuruluşunun yayınladığı günlük denetim ücretleri belirlemektedir.

İşletmelerin aynı tesis için çok farkı fiyatlar ile karşılaşmasının ana nedeni tamamen ticari kaygılarla yönetilmekte olan ve hiçbir güvenilirliği olmayan Belgelendirme Kuruluşlarıdır. Bu tür Belgelendirme Kuruluşlarından satın alınan belgelerin güvenilirliğine, marka değerine ve geçmiş yıllardaki askı/iptal durumlarına dikkat edilmesi işletmeler adına oldukça önem arz etmektedir.

BAŞVURU SÜRECİ

Yönetim Sistemi Belgelendirmeleri

Belgelendirme Denetimi (Aşama 1 ve Aşama 2 denetimleri)
Gözetim Denetimi (İlk Belge yayın tarihinden sonra en geç 12 ay içerisinde yapılmalıdır)
Gözetim Denetimi (İlk Belge yayın tarihinden sonra en geç 12 ay içerisinde yapılmalıdır)
olmak üzere 3 yıllık bir çevrimi kapsamaktadır. Yapılacak olan denetimlerin süresinin ve denetim ekiplerinin doğru belirlenebilmesi için web sayfamızdaki TEKLİF ALIN alanındaki formdaki bilgileri eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.

Belgelendirmenin yapılabilmesi için kurumunuzun başvuru yaptığı yönetim sistemi standardında (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 50001) ve kurumunuzun faaliyetleri konusunda (Gıda, İnşaat, Hizmet, Metal, ….) QSI’ın akreditasyona sahip olması gerekmektedir.

Başvurunuzun değerlendirmesinin ardından kuruluşunuz için teklif hazırlanarak onay için tarafınıza yollanacaktır. Teklifimizin kabulü sonrası Belgelendirme Sürecine başlanacaktır.

DENETİM SÜRECİ

Yönetim Sistemi Belgelendirme denetimleri ilk yıl belgelendirme ve takip eden 2 yıl gözetim denetimleri olmak üzere 3 yıllık çevrimler halinde belgelendirme kuruluşu tarafından atanan uzman denetim ekiplerince yapılmaktadır.

İlk yıl yapılan ilk belgelendirme denetimleri Aşama 1 ve 2 olmak üzere 2 aşamalı olarak yapılır. Aşama 1 QSI denetim ekibinin tesisinizi, faaliyetlerinizi, sektörel koşulları ve süreçlerinizi tanımak ve Aşama 2 denetimine hazır olup olmadığınıza karar vermek için yapılır.

Aşama 2 denetiminde ise belgelenmek istediğiniz Yönetim Sistemi şartlarını sağlayıp sağlamadığınız denetim ekibimizce kontrol edilmektedir. Yapılan denetim sonrası şayet tespit edilmiş uygunsuzluk var ise sertifikanızın yayınlanabilmesi için bu uygunsuzlukların kapatılmış olması gerekmektedir.

Gözetim denetimlerinde ise Yönetim Sistemi şartlarının sürdürülüp sürdürülmediği, iyileştirmelerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği irdelenir. Sertifikanızın devamlılığı için gözetim denetimlerinde tespit edilen bulguların kapatılması gerekmektedir.

3 Yıllık sürenin sonunda belgelendirme sürecine devam etmek isteyen kuruluşlar ile sonraki 3 yıllık çevrimi kapsayan yeniden belgelendirme sözleşmesi yapılır.

 Online Başvuru Başa Dön